MEDAX

1. Klauzula informacyjna dla pacjentów

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NZOZ Jordan w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Zielonej 29

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: rodo@nzozmedax.pl lub w siedzibie NZOZ Jordan w Łodzi przy ul. Zielonej 29 tel. 42 6334600 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

a. ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

b. ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,

c. ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

d. ustawą z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także inne podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych w celach związanych z ochroną stanu zdrowia i świadczeniem usług medycznych – w zakresie niezbędnym do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych w NZOZ JORDAN. Podmioty wykonujące badania z zakresu diagnostyki medycznej, podmioty świadczące inne usługi związane z bieżącą działalnością Administratora – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie Ustawy o Pacjentach i Rzeczniku Praw Pacjenta, t.j.

a. przez okres 20 lat, od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej;

b. w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;

c. w przypadku dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;

d. zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza Pani/Pana dokumentacją medyczną, przez okres 10 lat, od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;

e. w przypadku skierowań na badania lub zleceń lekarza, przez okres: - 5 lat, od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono Pani/Panu świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, - 2 lata, od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono Pani/Panu skierowanie -w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się przez Panią/Pana w ustalonym terminie

a) .

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych osobowych w celu:

a. ich sprostowania lub zmiany,

b. ograniczenia przetwarzania,

c. prawa do przenoszenia danych,

d. prawa wniesienia sprzeciwu,

e. Pani/Pana dane przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, będą przetwarzane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie, wniesienia żądania usunięcia danych lub wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Administratora Danych Osobowych NZOZ Jordan lub do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych;

7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa.